De bv TWYCE ARCHITECTS (hierna « TWYCE ARCHITECTS ») met haar maatschappelijke zetel in de Driebruggenstraat 63, te 1160 Oudergem, ingeschreven bij de ECB onder het nummer 0806.196.989S, hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar websites http://twyce.eu et http://coarchi.be, alsook van haar klanten en contacten.

Dit document bevat het gegevensverwerkingsbeleid van TWYCE ARCHITECTS.

Alle verzamelde gegevens worden verwerkt conform de in België geldende bepalingen inzake gegevensbescherming en privacy en het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Aan wie is deze verklaring gericht?

Deze verklaring is gericht aan natuurlijke personen die in contact komen met TWYCE ARCHITECTS, met inbegrip van degenen die de websites bezoeken; informatie vragen in verband met de diensten van TWYCE ARCHITECTS; klant zijn van TWYCE ARCHITECTS; werken voor klanten van TWYCE ARCHITECTS, of haar leveranciers.

Cookies

De websites van TWYCE ARCHITECTS bevatten « cookies ». Een « cookie » is een klein bestand dat door de server van de site wordt verzonden en dat op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Het bewaart de bezochte site en bevat bepaalde informatie over dit bezoek.

De cookies die door de site worden gebruikt, zorgen voor het functioneren en de navigatie van de site («technische sessiecookies»), het opstellen van statistieken («analytische cookies») en het gebruik van de site om deze aangenamer en gepersonaliseerder te maken (bijvoorbeeld door het onthouden van de gekozen taal...) («functionele cookies»).

Het gebruik van cookies vereist het verzamelen van persoonlijke gegevens over de gebruiker. De verzamelde gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. TWYCE ARCHITECTS heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van de op de site verkregen informatie te beschermen.

Het beheer van persoonlijke gegevens gebeurt conform het beleid van TWYCE ARCHITECTS inzake het beheer van persoonlijke gegevens.

De meeste internetbrowsers zijn automatisch geconfigureerd om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter configureren om bepaalde cookies te accepteren of te blokkeren. Het blokkeren van alle cookies kan in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de website verhinderen. Wij nodigen u uit om de specifieke documentatie van de browser die u gebruikt te raadplegen.

Gegevens van Twyce Architects klanten

Waarom worden uw gegevens verzameld?

In het kader van de opdracht die de Klant aan TWYCE ARCHITECTS toevertrouwt, moet deze laatste bepaalde informatie over de Klant of zijn vertegenwoordiger verzamelen om de taken met betrekking tot deze opdracht uit te voeren, namelijk:

 • De correspondentie met de klant over de projecten;
 • De facturatie;
 • De uitvoering van de opdracht door TWYCE ARCHITECTS, en in het bijzonder de correspondentie met alle derden die noodzakelijk zijn voor de voltooiing van de opdracht;
 • Het nakomen van de wettelijke en deontologische verplichtingen door TWYCE ARCHITECTS.

De verzamelde gegevens zouden gebruikt kunnen worden voor een andere opdracht die noodzakelijkerwijs nauw verband houdt met de hierboven genoemde opdrachten.

Welke gegevens worden verzameld?

Volgende gegevens worden verzameld:

 • Identiteitsgegevens van de Klant of zijn vertegenwoordiger: naam, voornaam, privéadres, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit, pasfoto, identiteitskaart, nationaliteit;
 • Contactgegevens van de Klant of zijn vertegenwoordiger: correspondentieadres, e-mailadres, telefoon, factuuradres, bankgegevens.
 • Noodzakelijke gegevens: alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn om bovenstaande taken uit te voeren.

Op basis van welke rechtsgrondlsag?

Deze gegevens worden verzameld met uw toestemming en/of omwille van het legitieme belang van TWYCE ARCHITECTS, die haar opdracht moet kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij in het bijzonder om:

 • Professionele verplichtingen (we moeten zorgen voor het dossierbeheer);
 • Boekhoudkundige en fiscale verplichtingen (facturering, btw-listing...);
 • Administratieve en juridische verplichtingen (identificatie van de partijen in de formulieren, aktes...);
 • Wettelijke verplichtingen (bestrijding van witwaspraktijken en aangifte van grensoverschrijdende regelingen met fiscale gevolgen, beroepsaansprakelijkheid);
 • Commerciële behoeften (commerciële communicatie, aankondigingen, wensen...).

De verzamelde gegevens worden gebruikt conform de Europese en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

De informatie die in het kader van het dossier wordt verzameld, wordt door TWYCE ARCHITECTS in een computerbestand bewaard voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit haar opdracht, de communicatie met de Klant en de facturatie.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door TWYCE ARCHITECTS nagestreefd worden, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar opdracht voor de naleving van de wettelijke en deontologische verplichtingen.

Wie is hiervoor verantwoordelijk?

TWYCE ARCHITECTS is verantwoordelijk voor de gegevens van de betrokken persoon. Deze laatste kan op ieder moment contact opnemen met TWYCE ARCHITECTS om vragen te stellen die hij/zij nuttig acht.

De Klant gaat akkoord met een dergelijke aanpak.

Hoe worden uw gegevens bewaard? 

De gegevens worden bewaard in de vorm van een papieren dossier en/of een elektronisch dossier, onder de verantwoordelijkheid van TWYCE ARCHITECTS, die alle nodige maatregelen treft om de veiligheid ervan te garanderen.

Over het algemeen garandeert TWYCE ARCHITECTS een adequaat niveau van technische en organisatorische beveiliging van uw gegevens, om u te beschermen tegen elke vorm van datalekken, met name verlies, vernietiging, openbare onthulling, ongeautoriseerde toegang of misbruik. Indien de klant echter op de hoogte is van het bestaan van een datalek of indien u een vermoeden heeft, vragen wij u dit onmiddellijk aan ons te melden.

Als de gegevens voor de verwerking van het dossier moeten worden gedeeld, zullen ze worden gedeeld via een elektronisch informatieuitwisselingssysteem.

Indien de Klant dit wenst, kan hij gecontacteerd worden in het kader van de informatieactiviteiten die door TWYCE ARCHITECTS georganiseerd worden of om de nieuwsbrief te ontvangen.

Hoelang?

De gegevens worden bewaard gedurende de periode van de opdracht die aan TWYCE ARCHITECTS werd toevertrouwd. Eenmaal de opdracht is afgesloten, worden de gegevens voor een periode van maximaal 10 jaar bewaard, te beginnen bij het einde van de diensten van TWYCE ARCHITECTS, om haar in staat te stellen haar verplichtingen op het gebied van aansprakelijkheid (onder andere de tienjarige aansprakelijkheid) na te komen.

Wie zal toegang hebben tot uw gegevens?

Het personeel, de leden en medewerkers van TWYCE ARCHITECTS hebben toegang tot het dossier van de Klant om het te kunnen behandelen.

Indien nodig voor de behandeling van het dossier, kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere belanghebbenden in het kader van cohousingprojecten.

Wat zijn uw rechten?

De betrokken persoon heeft het recht:

 • Om geïnformeerd te worden over de wijze waarop zijn/haar gegevens uit het bestand worden gehaald. Het is echter mogelijk dat niet alle informatie kan worden verwijderd, met name informatie die gebruikt werd om een procedure of een aanvraag voor een administratieve vergunning op te starten.
 • Om geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en over wie toegang heeft tot de gegevens.
 • Om de bijgehouden informatie te ontvangen en om correcties aan te vragen indien bepaalde informatie niet correct is.
 • Om alle bijgehouden informatie in een draagbaar en leesbaar formaat te ontvangen.

TWYCE ARCHITECTS heeft de plicht ervoor te zorgen dat de gegevens in alle veiligheid worden verwerkt en de betrokkene(n) te waarschuwen als de veiligheid van deze gegevens niet wordt gerespecteerd.

Verzoek

Alle verzoeken of vragen met betrekking tot deze rechten kunnen per post naar het adres van TWYCE ARCHITECTS worden gestuurd, of via mail naar het volgende e-mailadres: info@coarchi.be

De Klant kan op ieder moment contact opnemen met TWYCE ARCHITECTS of de gegevensbeschermingsauthoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.: 02/274 48 00, Fax: 02/274 48 35, E-mail: contact@apd-gba.be

TWYCE ARCHITECTS kan op ieder moment, om verschillende redenen, correcties, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring inzake gegevensbescherming en privacy.